Информација за проектот: ИПА компонента (нацилонална или регионална): национална Програмска година: 2014 – 2015 IPA 2 Civil Society Facility & Media 2014 – 2015 Наслов на проектот: “Активно учество во намалување на младинската невработеност кај Ромите” Крајни корисници: – Граѓански организации кои работат со Роми, млади и претприeмаштво во Битола. – Локалната самоуправа во општина Битола. – Јавни институции. Крајни корисници се млади роми 18- 29 годишна возраст. Партнери: Младински културен центар – Битола и Центар за развој на Ромската заедница „Баирска Светлина“ Апстракт: Во последните години во Република Македонија се активираат и промовираат политики и мерки кои се однесуваат на унапредување на вработеноста и самовработеноста како политики кои директно или индиректно го третираат и прашањето за претприeмаштво, преку формализирање на деловни активности, вклучувајќи ги меѓу другите и младите и припадниците на немнозинските етнички заедници. За да се надминe оваа состојба се предлага изработка и реализирање на фокусирани стратегии и оперативни планови, со ...

volonterskiCentar

Волонтерски Центар

Како национален Волонтерски центар на Македонија (ВЦМ), МКЦ - Битола е основач и координатор на неформалната мрежа со 6 партнерски граѓански организации кои функционираат како волонтерски информативни точки (ВИТ) во Тетово, Кавадарци, Прилеп, Свети Николе, Скопје и Охрид. МКЦ – Битола ја координира размената на волонтери на локално, регионално и меѓународно ниво, едуцира волонтери, нуди консултативни услуги на други субјекти и соработува со други локални и меѓународни организации кои промовираат слични вредности.
повеќе

Тренинг сервис

Во рамките на МКЦ – Битола функционира тренинг сервис преку кој континуирано се релизираат голем број на локални, национални и меѓународни обуки за развој на вештини, знаења и компетенции кај младите луѓе (развивање на меки вештини и вештини за вработливост вработување, проектен и волонтерски менаџмент, младиски лидери, младински активизам, финансиска писменост и др.)
повеќе
treningServis
gragjanskoOpstestvo

Граѓанско Општество

Развој на граѓанското општество преку:
  • Мониторинг на избори,
  • Локални младински иницијативи,
  • Младински УНЕСКО клуб,
  • Претходна правна помош
повеќе

Културна агенда

Континуирани програмски активности за поддршка, развој и промоција на креативните потенцијали од сите свери на уметничкото изразување на младите луѓе. → Музичко студио - Континуирана поддршка на млади уметниции кои ја препознаваат музиката како форма на комуникација и изразување. Овој ресурс поддржува создавање и практикување на музиката како уметност на живеење.
повеќе
kulturnaAgenda
bog

Битола Отворен Град

Меѓународниот младински арт фестивал Битола отворен град континуирано се реализира од 2002 година во организација на МКЦ – Битола и претставува смел и стилизиран уметнички израз на голем број млади домашни и меѓународни уметници. Наменет е на сите оние кои имаат изострени вкусови и критериуми за уметнички израз и желба за перцепција и апсорпција на авангардна креација. Целта на фестивалот е да ги обедини младите уметници со од Европа и да обезбеди простор каде ќе разменат и промовираат свои искуства, ставови и вредности користејќи ја уметноста како алатка. Сам по себе ја промовира Битола како град со цврст културен идентитет, европски дух и простор за интеркултурен дијалог.
повеќе