Младинскиот културен центар – Битола во соработка со Фондација за Претприемачки сервис за млади објавува:
Повик за учество на настани за вмрежување помеѓу граѓански организации и креаторите на политики поврзани со младите во рамките на проектот „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации со цел унапредување на креирањето на младински политики“, програма IPA TAIB 2013 „Зајакната вклученост на граѓанското општество во реформите за интеграција во Европската унија“.
Целта на настаните за вмрежување е да се зајакнат меѓусебните односи, соработката и трансферот на знаење помеѓу граѓанските организации и другите државни и недржавни чинители релевантни во креирањето на младинските политики. Ова пак, ќе придонесе да се зајакне улогата и капацитетот на граѓанските организации за вијание врз младинските политики и стратешките развојни планови и мерки на локално и национално ниво.
Повикот се однесува за три дводневни настани за вмрежување за вкупно 60 учесници (20 учесници по настан) во текот на октомври, ноември и декември 2018 година. Настаните …

volonterskiCentar

Волонтерски Центар

Како национален Волонтерски центар на Македонија (ВЦМ), МКЦ – Битола е основач и координатор на неформалната мрежа со 6 партнерски граѓански организации кои функционираат како волонтерски информативни точки (ВИТ) во Тетово, Кавадарци, Прилеп, Свети Николе, Скопје и Охрид. МКЦ – Битола ја координира размената на волонтери на локално, регионално и меѓународно ниво, едуцира волонтери, нуди консултативни услуги на други субјекти и соработува со други локални и меѓународни организации кои промовираат слични вредности.

повеќе

Тренинг сервис

Во рамките на МКЦ – Битола функционира тренинг сервис преку кој континуирано се релизираат голем број на локални, национални и меѓународни обуки за развој на вештини, знаења и компетенции кај младите луѓе (развивање на меки вештини и вештини за вработливост вработување, проектен и волонтерски менаџмент, младиски лидери, младински активизам, финансиска писменост и др.)

повеќе

treningServis
gragjanskoOpstestvo

Граѓанско Општество

Развој на граѓанското општество преку:

  • Мониторинг на избори,
  • Локални младински иницијативи,
  • Младински УНЕСКО клуб,
  • Претходна правна помош

повеќе

Културна агенда

Континуирани програмски активности за поддршка, развој и промоција на креативните потенцијали од сите свери на уметничкото изразување на младите луѓе.

→ Музичко студио – Континуирана поддршка на млади уметниции кои ја препознаваат музиката како форма на комуникација и изразување. Овој ресурс поддржува создавање и практикување на музиката како уметност на живеење.

повеќе

kulturnaAgenda
bog

Битола Отворен Град

Меѓународниот младински арт фестивал Битола отворен град континуирано се реализира од 2002 година во организација на МКЦ – Битола и претставува смел и стилизиран уметнички израз на голем број млади домашни и меѓународни уметници. Наменет е на сите оние кои имаат изострени вкусови и критериуми за уметнички израз и желба за перцепција и апсорпција на авангардна креација.

Целта на фестивалот е да ги обедини младите уметници со од Европа и да обезбеди простор каде ќе разменат и промовираат свои искуства, ставови и вредности користејќи ја уметноста како алатка. Сам по себе ја промовира Битола како град со цврст културен идентитет, европски дух и простор за интеркултурен дијалог.

повеќе