Мисија и Визија

Визија

Развиено демократско општество во кое младите се носители на прогресот.

vizija

Мисија

Обединување и развој на креативните потенцијали на младите и поттикнување на граѓанскиот активизам.

Misija

Долгорочни цели

  • Развој на волонтерството и неформалната едукација;
  • Развој на демократското и граѓанското општество;
  • Развој на урбаната култура и продукција.

Краткорочни цели:

  • Одржлив развој на Волонтерски центар на Македонија;
  • Подобрување и јакнење на вештините кај младите;
  • Поддршка и потикнување на граѓански иницијативи и кампањи;
  • Поддршка и афирмација на урбаната култура.

МКЦ – Битола води и координира проекти и програми поврзувајќи ги младите преку вклучување во настани кои ги истакнуваат нивните потенцијали во областа на волонтерството, неформалното образование, културата, уметноста и граѓанските иницијативи.